Våren bjöd på nya spännande samarbeten

ArkivIT

ArkivIT har haft glädjen att få starta upp ett flertal nya samarbeten under slutet av våren, här är några exempel på nya kunder:

Huge Fastigheter 
Huge Fastigheter AB står inför förändringar i arbetet med registratur och arkiv. Som en del i detta har Huge Fastigheter anlitat ArkivIT för att delta i två projekt – dels som projektresurs i upphandlingen av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem, dels att genomföra en förstudie för hur Huge Fastigheter i framtiden ska organisera sig gällande registrator- och arkivariefunktionen. ArkivIT kommer även att stödja Huge Fastigheter med generell arkivariekompetens under avtalsperioden, bland annat genom att ordna och förteckna arkivet.
Samarbetet påbörjades i april och sträcker sig till december 2015.

Kammarkollegiet
Kammarkollegiet gick i mars 2015 ut med en avropsförfrågan inom ramavtalet ”E-förvaltningsstödjande tjänster 2010” i syfte att upphandla konsultkompetens för att skapa gemensamma riktlinjer för informationshantering och enhetligt arbetssätt för dokumenthantering. ArkivIT:s anbud ansågs vara det ekonomiskt mest fördelaktigt med hänsyn tagen till ställda kompetenskrav.
Kammarkollegiets mål för informationshanteringen inom myndigheten är att den ska vara effektiv och rättssäker. ArkivIT kommer att se över de övergripande riktlinjerna för hur information ska hanteras inom myndigheten. Vidare ska ett enhetligt arbetssätt för dokumenthantering inom Kammarkollegiets olika verksamheter tas fram. Ytterligare ett syfte med arbetet är att genom dessa insatser underlätta för en framtida övergång till e-arkiv.

Presstödsnämnden
ArkivIT har tecknat avtal med Presstödsnämnden om ett avvecklingsprojekt. Myndigheten kommer att avvecklas per 2015-06-30 för att istället införlivas i Myndigheten för Radio och TV:s organisation. Inför avvecklingen behöver ett antal åtgärder genomföras för att avsluta Presstödsnämndens arkiv, inklusive att överföra handlingar som behövs för handläggning och övrig verksamhet till den nya organisationen.
ArkivIT har därför anlitats för att tillhandahålla konsultstöd för Presstödsnämnden i form av projektledning och arkivariekompetens för att tillsammans med Presstödsnämnden driva avvecklingsprojektet.

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.