Dataskyddsombud varnar för brister i arbetet med GDPR

Rapport från Integritetsskyddmyndigheten (IMY)

En undersökning som utförts på uppdrag av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) pekar på att mindre än hälften av de dataskyddsombud som svarat anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor.

IMY publicerar nu rapporten ”Dataskyddsarbetet i praktiken” som bygger på en enkät som besvarats av dataskyddsombud i närmare 800 verksamheter. Syftet med rapporten är att få en indikation på vilka förutsättningar som finns för arbetet med dataskyddsfrågor i verksamheter som är skyldiga att ha dataskyddsombud.

Knappt 4 av 10 av de dataskyddsombud som svarat på enkäten anser att den egna organisationen arbetar kontinuerligt och systematiskt med dataskyddsfrågor. Endast hälften upplever att de får gehör för dataskyddsfrågor från ledningen.

– Det är oroande. För att få till stånd ett systematiskt och kontinuerligt arbete med integritets- och dataskyddsfrågor är det avgörande att det både finns kunskap om dataskyddsförordningen och engagemang för frågor som rör integritet och dataskydd i organisationens ledning, säger Andrea Amft, analytiker på IMY.

Undersökningen visar även att hälften av de som svarat upplever att de inte blir involverade i god tid. Vart fjärde dataskyddsombud har inte särskild avsatt tid för dataskyddsfrågor och endast vartannat ombud tycker att den avsatta tiden för dataskyddsfrågor är tillräcklig.

– Det är viktigt att dataskyddsombudet får förutsättningar och både tillräckliga och rätt resurser för att kunna utföra sina uppgifter inom organisationen. Till exempel måste ombudet ha tillräckligt med tid för uppgifterna, och få tillgång till den information och kunskap som behövs för att kunna delta i alla frågor som rör skyddet av personuppgifter.

ArkivIT kan hjälpa er att stärka ert dataskydd. 

Läs hela rapporten här: 

Dataskyddsarbetet i praktiken (imy.se)

ArkivIT kan hjälpa er. 

Om ni känner att ni behöver hjälp för att stärka ert nuvarande dataskyddsarbete så kan ArkivIT hjälpa er. Vi har stor kompetens inom alla delar av Dataskydd och Informationssäkerhet.

Exempel på delar som vi kan hjälpa dig med:

  • Stöd för att bedriva arbetet runt dataskyddsförordningen.
  • Juridik: Laglighet, personuppgiftsbiträdesavtal, andra dokument kopplat till förordningen.
  • Informationssäkerhet: Säkerhet vid behandlingar och lagring, organisatorisk säkerhet, operativ nivå.
  • Verksamhetsutveckling för informationssäkerhet, strategisk nivå.
  • Anpassad utbildning utifrån behov.
  • Periodisk kontroll och granskning, revision.
  • Riskanalys av personuppgiftsincident (DPIA).

Kontakta oss gärna på info@arkivit.se så bokar vi en tid för att prata om hur vi kan hjälpa er. 

Fler nyheter

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.