Ny på jobbet inom PBL-administration – en del av Boverkets regeringsuppdrag PBL-kompetens

Bild från inspelning av den digitala utbildningen - Ny på jobbet inom PBL-administration

Boverket anlitade våren 2018 ArkivIT:s konsult Magdalena Sjödahl för att vara del i framtagandet av utbildning för nyanställda inom PBL-administration. Uppdraget inkluderade dels pilotutbildningar på två platser i Sverige, dels en digital webbutbildning. Pilotutbildningarna hölls under hösten 2018. Under våren 2019 påbörjades arbetet med att digitalisera dessa och göra om dem till webbutbildningar.

Bakgrund

Boverkets PBL-kompetens är ett regeringsuppdrag som ska bidra till att skapa en enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i hela landet. Kompetensinsatserna pågår 2017–2020 och är en förlängning av ett tidigare regeringsuppdrag om kompetensinsatser för PBL, gällande perioden 2014–2016.

Webbutbildningar tas fram med syfte att utbilda och kompetensutveckla yrkesverksamma inom PBL med hjälp av digitala arenor. Nätverk ska vidareutvecklas och vägledningar om hur PBL-systemet bör tillämpas ska kompletteras och fördjupas.

ArkivIT:s konsult bidrog med kunskap och lektionsblock om bland annat hur regelverket i offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska efterlevas tillsammans med regelverken i plan- och bygglagen. Magdalena har tidigare arbetat som lovhandläggare och inom PBL-administration och är därför väl förtrogen med detta område.

Uppdraget

ArkivIT:s konsult ingick under detta uppdrag i en grupp experter inom olika områden som alla bidrog med infallsvinklar på ämnet. Under ett par heldagsworkshops sattes ramarna för utbildningen och lektionsinnehållen gicks igenom. Tidigt i arbetet engagerades även grafiker som arbetat med att anpassa utbildningarna och innehållet till ett format lämpligt för webbutbildning.

Kursinnehållet testades sedan under de pilotutbildningar som hölls i Stockholm och Göteborg. Utifrån den feedback som gavs från kursdeltagarna kunde innehållet förbättras ytterligare och gruppen var därefter redo för inspelning och digitalisering av lektionerna. Webbutbildningarna beräknas vara helt klara och tillgängliga till årsskiftet 2019/2020.

Läs gärna mer om Boverkets uppdrag här: https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/pbl-kompetens/

Arbetsgruppen som tar fram utbildningen består av (från vänster) Magdalena Sjödahl, arkivarie och konsult ArkivIT, Anna Andersson, beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, Johan Larsson, förbundsjurist SKL och PBL-komptenskansliet, Benn Liljestrand, enhetschef bygglovsadministration och information, Uppsala kommun, Eva Gullberg, bygglovsamordnare, Österåkers kommun och Fredrik Ingmarson, utredare, Boverket.

Fotograf: Boverket.

Bild från inspelning av den digitala utbildningen.

Fotograf: Boverket.

Önskar ni utbildning inom god informationshantering, offentlighetsprincipen och arkiv?

Läs mer här eller kontakta oss direkt på e-post salj@arkivit.se så ska vi berätta mer om våra tjänster.

Fler kundcase

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.