WE:SOURCE

Dotterbolag till ArkivIT

EXPERTER PÅ SPECIALIST- OCH CHEFSREKRYTERING INOM OFFENTLIG
SEKTOR MED FOKUS PÅ IT- OCH INFORMATIONSHANTERING.

VILKA ÄR WE:SOURCE?

På WE:SOURCE arbetar konsulter med mångårig erfarenhet av rekrytering- och search inom IT, offentlig sektor. Som företag är WE:SOURCE bara barnet, men konsulternas enskilda erfarenheter är de som räknas där vi sedan länge vänt och vridit på marknaden för att hitta det bästa sättet att rekrytera på. Vi arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik och tror på att arbeta aktivt med rättvisa och evidensbaserade processer i syfte att följa de krav som ställs på många av våra kunder.

EN DEL AV ARKIVIT

WE:SOURCE är ett dotterbolag till ArkivIT som är ett ledande expertbolag inom arkiv- och informationshantering. ArkivIT är störst inom området och har hela offentliga Sverige som kund. Genom kundernas behov, startades WE:SOURCE under våren 2019 i syfte att hjälpa ArkivITs kunder med att rekrytera arkiv- och IT-kompetenser.

VÅR PROCESS OCH METODIK

På WE:SOURCE tror vi på att processen och metodiken är av största vikt för att rekryteringens utfall ska bli lyckad resultatmässigt, men också för att den ska bli rättvis och kompetensbaserad. Som konsulter är det viktigt för oss att förstå kundens behov och organisationen i sin helhet. Därför erbjuder vi i vår HEL REKRYTERING, en kartläggning över organisationens kompetensbehov och intervjuar de som har bäring på de rollerna vi ska rekrytera för, i syfte att nå ett lyckat resultat utan hinder.
 • KARTLÄGGNING OCH NULÄGE
 • KOMPETENSKARTLÄGGNING/KRAVPROFIL
 • MARKNADSFÖRING & ANNONSERING
 • KARTLÄGGNING KANDIDATMARKNAD & SEARCH
 • KOMPETENSBASERAD URVALSPROCESS
 • INTERVJUER MED KOMPTENSBASERAD
  INTERVJUTEKNIK
 • TESTER / SECOND OPNION / CASEPROVER
 • REFERENSTAGNING
 • SIGNING
 • FEEDBACKSESSION

VÅRA TJÄNSTER

- Hel rekryteringsprocess

Vi anpassar oss utefter ert varumärke, skapar en process som känns bra för er och era rutiner samt tar resultat- och administrativt ansvar för att hela processen. Vi tar 100% ansvar för att rekryteringen ska gå i mål och ger en garanti på minst 3 månader.

- Delar av rekryteringsprocess

Många kunder önskar hjälp med enbart vissa delar, och vi är mer än gärna behjälpliga i allt från kartläggningar, searchförfarande eller second opinion – det är ert val.

- HR on demand / Rekrytering på timme

Vi kan finnas på plats och bli en del av ert team, samtidigt som vi bidrar med den kompetens ni önskar. Vi har bakgrund inom HR och har förståelse för området. Många kunder vill också ha en rekryterare på plats i syfte att stötta upp i de delar HR-avdelningen inte hinner med.

- Rekryteringskurser för chefer

Ett av våra mest uppskattade erbjudanden, är kurser för chefer där man önskar kompetenshöja i och med att chefer ofta befinner sig i rekryteringsprocesser och ska ta beslut. Vi ser till att era chefer tar beslut utifrån kompetens och organisationens behov.

VÅR PROCESS OCH METODIK

Tack vare de synergieffekter som finns emellan oss och vårt moderbolag, sitter vi på ett stort nätverk och en bredd i kompetenser. All kunskap som behövs, finns internt hos oss. Vi tror också på att, för att rekrytera kompetensbaserat, behöver man ha förståelse för konsekvenserna. Och med många år på nacken, har vi sett allt. Vi har också arbetat internt på HR-avdelningar och förstår vilka utmaningar. som kan uppstå. Många kunder står inför utmaningen att rekrytera med mångfald och inkludering i fokus. För att förstå området, gäller det att man själv kommer från en heterogen bakgrund. Vi tror starkt på att de personliga och privata aspekterna ur en rekryteringskonsults arbete, kommer från de värderingar man besitter. Med alla våra olika bakgrunder, ger vi varandra nya perspektiv i syfte att rekrytera med fokus på mångfald och inkludering.

REFERENSUPPDRAG

ROSLAGSVATTEN AB

- Flertal roller, Chefer & specialister

WE:SOURCE vann upphandling om rekryteringstjänster till Roslagsvatten där behov om cirka 12-15 tjänster fanns, både specialist- och chefsroller. 

Här gick WE:SOURCE VD in med hjälp av kompetens lånad från ArkivIT där man  arbetade med kartläggning över behoven, kravprofi l, marknadsföring och annonsering, intervjuer, urvalsprocess enligt kompetensbaserad urvalsmetodik,  testtagning med  MAP/Matrigma och referenstagning. 

Vi arbetade tillsammans med sex olika chefer där vi levererade i alla roller.

HUGE BOSTÄDER

- Arkivarie/Dokumentcontroller

WE:SOURCE genomförde en rekrytering av Arkivarie/Dokumentcontroller till Huge Bostäder där man hade började med att sätta en kravprofil l enligt behoven för att sedan marknadsföra i olika annonseringskanaler. 

I samband med detta, gick vi ut i vårt nätverk av arkivarier med hjälp av ArkivITs konsulter. 

Vi fick in många relevanta kandidater, genomförde en kompetensbaserad urvalsprocess och genomförde därefter intervjuer, testtagningar och referenstagning.

STOCKHOLM VATTEN & AVFALL

- Enhetschef

WE:SOURCE träffade SVOA när de var i behov av att rekrytera en enhetschef. Vi gick tillsammans in med ArkivIT där de levererade en interimchef medans vi letade efter den långsiktiga rekryteringslösningen. Vi gjorde en kartläggning över behoven och en kravprofil. Därefter utannonserades rollen i utvalda kanaler samtidigt som searcharbete sattes igång. 

Urval och intervjuer skedde därefter med en kompetensbaserad metodik. Vi utförde tester, teståterkoppling samt referenstagning. Utfallet blev att det valdes mellan två toppkandidater.

KONTAKT

Margareta Meek

CEO & Talent Acquisition Consultant