Svenskt Motorhistoriskt Arkiv

Motorhistoriska Riksförbundet (MHRF) började under 2012 arbeta med Svenskt Motorhistoriskt Arkiv (SMA). Syftet var att bevara källmaterial om svensk motorhistoria och det rörliga kulturarvet, som annars riskerade att gå förlorat. Arkivet invigdes officiellt i januari 2014. MHRF har inte själva möjlighet att bygga upp en arkivlokal med allt som därtill hör, utan materialet förvaras som deposition hos Centrum för Näringslivshistoria i Bromma.

Idén att skapa ett motorhistoriskt arkiv hade funnits under en längre tid. Det var och är allmänt känt att många historiskt intresserade samlar inte bara fordon och memorabilia, utan även broschyrer, handböcker och arkivmaterial från företag och föreningar. Det finns alltså ett rikt och varierat källmaterial om det rörliga kulturarvet, men förvarat hos ett stort antal enskilda samlare. Både ur ett bevarandeperspektiv och vad gäller tillgänglighet kan detta vara problematiskt. Även för den enskilde själv kan det vara ett bekymmer hur materialet ska bevaras för framtiden.  
 

Det var alltså viktigt för MHRF att skapa en organisation för att kunna ta tillvara resultaten av de många samlarnas insatser. Om detta material inte bevaras, kommer viktig kunskap om historiska motorfordon i Sverige att gå förlorad. Forskning om det rörliga kulturarvet kommer generellt att få sämre förutsättningar. SMA:s formella syfte är att inventera, samla in, bevara och presentera sådant historiskt källmaterial.  


SMA drivs genom en arkivkommitté utsedd av MHRF:s styrelse. De utsedda är ett antal kunniga personer inom det fordonshistoriska området samt representanter från förbundets styrelse och kansli. Undertecknad anses stå för arkivkompetensen.
 

Vi som jobbar med arkivet söker aktivt information om intressanta arkiv och samlingar. Målet är förstås att material som riskerar att skingras eller förstöras, ska kunna räddas genom att det doneras till SMA. Vi vill sprida kännedom om arkivet och uppmanar alla som har eller känner till någon sådan samling att kontakta oss. Vi tar endast emot material som gåva utan villkor. I gåvoavtalet  stipuleras också att all känd upphovsrätt övergår till MHRF, naturligtvis med undantag för den ideella upphovsrätten.  
 


Vi som jobbar med arkivet söker aktivt information om intressanta arkiv och samlingar. Målet är förstås att material som riskerar att skingras eller förstöras, ska kunna räddas genom att det doneras till SMA


Hittills har vi fått ett tjugotal gåvor. De omfattar tillsammans cirka 45 hyllmeter. Hittills har vi fått ett tjugotal gåvor. De omfattar tillsammans cirka 45 hyllmeter.  Beståndet innehåller i huvudsak av samlingar av broschyrer, fotografier samt arkivmaterial från företag. Proveniensprincipen tillämpas på så sätt att varje gåva betraktas som en samling, som namnges efter den person som skapat den. Undantaget är arkiv från företag, då är naturligtvis företaget arkivbildare. De företagsarkiv vi har i arkivet har än så länge varit herrelösa, ett av dem är upphittat under en källartrappa i ett ödehus.” Allt material som doneras till SMA ska vara tillgängligt för givaren, för seriös forskning och för motorhistorisk publiceringsverksamhet. Antalet förfrågningar är dock hittills ganska litet. Ett skäl till detta är att endast en mindre del av arkivmaterialet hittills blivit ordnat och förtecknat. Den som vill besöka arkivet ska kontakta MHRF:s kansli eller Arkivkommitténs ordförande, och så får man försöka leta sig fram till rätt handlingar eller bilder. 
 

En anledning att så lite är ordnat och förtecknat, är förstås gåvornas form. Enskilda arkiv är ofta synnerligen oordnade eller så har de en ordningsprincip som är svår att omforma till vanliga söktermer. Om det är ett dödsbo som är givare så finns det heller ingen att fråga hur det hela är tänkt. Som alla andra enskilda arkiv så har även vi begränsade resurser, så arbetet får fortskrida sakta men säkert.   
 

En viktig del av materialet är fotografier. Vi bedömer att det idag finns cirka 10,000 fotografier i arkivet. Som nämndes ovan så är endast en mindre del är ordnade eller registrerade på något sätt. För att framöver kunna hantera och tillgängliggöra dem har vi skapat bilddatabasen Motorkulturbild (MKB). Den har utvecklats med ekonomiskt bidrag från Riksantikvarieämbetet. En betaversion testas för närvarande. När den slutliga versionen har utvecklats ska den publiceras på webben, vi räknar med att det blir under andra halvan av 2022. Det kan nämnas att vi alltid betraktar fotografierna som fotografiska bilder. Eftersom de uteslutande är tagna före 1969, publicerar vi dem därför med märkningen PDM (Public Domain Mark. Det är en amerikansk märkning som vi tillämpar efter Riksantikvarieämbetets föreskrift. Det innebär att den ideella upphovsrätten alltid ska beaktas).  
 

Den motorhistoriska rörelsen har trots sin storlek egentligen aldrig varit en del av det traditionella folkrörelsesverige. Antalet engagerade personer i Sverige uppskattar vi till 200,000. Många är organiserade i någon av förbundets 180 medlemsföreningar, men minst lika många är helt enkelt intresserade av historiska motorfordon utan att vara medlem i någon förening. Det finns heller ingen anknytning till arbetslivsmuseer eller industrimiljöer, vilket man annars kunde tycka var naturligt. Våra medlemsföreningar har därmed inte heller någon naturlig hemhörighet bland föreningsarkiven. Många av föreningarna har även egna mindre arkiv som ibland förvaras under osäkra förhållanden, medan några är så stora att de har resurser att deponera sitt material hos någon arkivinstitution.  
 

Utöver mottagande av historiska arkiv som är eller riskerar att bli herrelösa, ger SMA också råd och stöd till förbundets medlemsföreningar i deras egen arkivhantering. Stödet till medlemmarna är viktigt för den motorhistoriska rörelsen. SMA tar däremot inte emot arkiv från aktiva föreningar.  
 

Det har under det senaste året blivit ett par tillfällen att visa upp arkivet. Särskilt intressant var Nationalmuseums utställning Scandinavian Design & USA i under vintern 2021/2022. I den fanns ett antal bilbroschyrer och fotografier ur våra samlingar utställda. De utgjorde exempel på ömsesidiga designinfluenser mellan länderna. MHRF anordnade även en egen bilutställning med designtema utanför Nationalmuseum på öppningssöndagen den 17 oktober 2021. Se gärna https://press.mhrf.se/posts/pressreleases/scandinavian-design-usa-med-fokus-pa-bilar.  
 

Sammanfattningsvis arbetar vi med att: 
Ta emot och bevara motorhistoriskt material som riskerar att bli ägarlöst, skingrat eller förstört.  

Ordna och förteckna materialet så att det blir tillgängligt och sökbart.  

Ge råd om arkivhantering till MHRF:s medlemmar så att de kan förvalta arkiven så att de håller för framtiden.  

Verka för att sprida kunskap om svensk motorhistoria. 

Den som vill veta mer eller vill lämna tips på intressanta arkiv och samlingar som är eller riskerar att bli herrelösa, kan kontakta oss genom MHRF:s kansli, 08-30 28 01 eller på mail kansli@mhrf.se. Se även https://mhrf.se/kulturarvet/svenskt-motorhistoriskt-arkiv/


Om Per Dahl

Roll: Arkivansvarig, Motorhistoriska Riksförbundet
Arbetsplats: Svenskt Motorhistoriskt Arkiv är deponerat på Centrum för näringslivshistoria i Bromma så det mesta av mitt arbete utförs där.
Övrigt: Min allmänna profil är pensionerad arkivchef.