Resurskonsult: Arkiv och registratur

Med en konsult från ArkivIT kan ni känna er trygga i att arbetet upprätthålls även under semesterperioden eller andra luckor i er bemanning. Vår samlade kompetens erbjuder lösningar för alla situationer och behov.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera era bemanningsbehov.

Resurskonsult: Arkivarie

ArkivIT:s arkivkonsulter har akademisk examen inom arkivvetenskap med flerårig yrkeserfarenhet från såväl offentlig som privat verksamhet. Vi är vana att snabbt sätta oss in i aktuell verksamhet, oavsett om det gäller den stora statliga myndigheten, den medelstora kommunen eller det mindre privata bolaget som behöver vår assistans.
Arkivtjänster

Verksarkivarie

Om verksamheten för kortare eller längre tid behöver en resurs som överser arkiv- och dokumenthantering, fastställer att regelverk följs och att lagkrav med särskild betoning på sekretesslagstiftning och GDPR uppfylls. Denna resurs kan även fungera som en avlastning for verksamhetens arkivarie under vissa arbetstoppar. 

Vi kan hjälpa er

Arkivprojekt/-utredning

Låt våra konsulter assistera er med utredning av verksamhetens informationshantering, framtagande av dokumenthanteringsplan och informationsredovisning, ordnings- och förteckningsarbetegallringsutredning, omorganisation, arkivflytt och myndighetsavveckling etc. 

Våra konsulter kan både leda och stötta i större samt mindre projekt som rör arkiv- och informationshantering.

Resurskonsult: Registratur

Registraturen är den offentliga verksamhetens nav i dokument- och informationshanteringen. Verksamhetens diarium är inte bara ingången till arkivet för allmänheten och verksamheten själv utan också den funktion som säkerställer att handlingar blir tillgängliga samt att en rättssäker och transparent ärendehantering bedrivs.

Registratorn eller dokumentcontrollern är en roll som kräver särskilda kompetenser och kunskaper. ArkivIT:s konsulter kan, med erfarenhet från både statlig och kommunal verksamhet, hjälpa till med helhetslösningar eller punktinsatser.

Arkivtjänster

Resursregistrator

Vid längre vakanser kan en eller flera av våra duktiga konsulter bemanna registraturen och arbeta med allt från postöppning till sekretessprövning och utlämnande av allmän handling.
Dokumenthantering

Punktinsats

Vid arbetstoppar har våra konsulter möjlighet att avlasta ordinarie personal för klara av både arbetshögar och arbetstoppar.
Projektledning

Utredning/förstudie

Har verksamheten behov av att införskaffa systemstöd för diarie- och ärendehantering, eller är det dags att uppgradera ett befintligt? 

ArkivIT:s konsulter hjälper till med hela processen från förstudie till kravställning, upphandling och implementering.

Skräddarsydda kurser

Skräddarsydd för den enskilda organisationens önskemål, efter verksamhetens behov.

Exempel på kurser vi kan erbjuda: Utbildning i offentlighet och sekretess samt hantering av allmänna handlingar, relevanta lagar och bestämmelser, registratur och e-arkiv, praktisk arkivkunskap, diarieföring och dess principer från grunden, diariet och GDPR eller utbildning i ett specifikt ärendehanteringssystem.

Vi kan hjälpa till med att ta fram utbildningstillfällen från det allmänna till det specifika, allt utifrån verksamhetens behov och krav.

Utbildning

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området