Hur pass anpassade är Arkivutbildningarna mot Arbetsmarknaden?

På vilket sätt förbereder utbildningarna sina studenter för en arbetsmarknad inom arkivområdet?

Hösten 2017 påbörjade jag min utbildning inom hållbar informationsförsörjning med inriktning arkivvetenskap på Mittuniversitetet. Min erfarenhet inom ämnet var begränsad. En stor del av de studenter jag mötte under utbildningens gång hade en bakgrund som liknade min egen: personer med en kandidatexamen inom humaniora, som sökt sig till en utbildning som kunde komplettera tidigare studier och göra dem mer eftertraktade på arbetsmarknaden.

Studierna lärde mig att på ett teoretiskt plan kunna utveckla informationsflödet på en verksamhet och effektivisera verksamheten, och hur handlingar i det digitala arkivet såg ut i ett kontinuum. Utan någon praktisk erfarenhet inom arkiv hade jag dock svårt att komma in i studierna. Flera av kurserna som ingick i programmet saknade koppling till hur de kunde tillämpas praktiskt inom arkivyrket. Det var inte förrän jag kom ut på arbetsmarknaden och stod vilse i ett arkiv med högar av handlingar – som då kändes meterhöga – som pusselbitarna från utbildningen sakta började läggas på plats.

Så här i efterhand hade jag önskat att jag fått något slags praktisk erfarenhet under utbildningen som jag hade kunnat koppla till teorierna för att skapa en mer övergripande bild. Detta är självklart en känsla många studenter erfar efter att de kämpat sig igenom sina utbildningar. Under fikarasterna har jag dock stött på en stor förvåning hos seniora arkivarier om avsaknaden av praktik hos arkivutbildningen, eftersom de själva haft praktik till stor nytta när de studerade. Samtidigt som en större del av alla arbetsannonser för arkivarietjänster som läggs ut värdesätter praktiskt erfarenhet har utbildningen jag gick ingen praktikperiod, vilket gör att det kan vara svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. 

Med detta i ryggsäcken har jag vänt mig till olika arkivutbildningar för att ta reda på hur de arbetar med att förbereda sina studenter för en arbetsmarknad inom arkiv samt för att undersöka i fall det ingår någon praktik i deras utbildning. Jag fick fram kontaktuppgifterna genom en googlesökning och redovisar svaren från de fyra som svarade på mitt mejl:

Det var inte förrän jag kom ut på arbetsmarknaden och stod vilse i ett arkiv med högar av handlingar – som då kändes meterhöga – som pusselbitarna från utbildningen sakta började läggas på plats.

Mittuniversitet

Erik Borglund, professor i arkiv- och informationsvetenskap.

Hur arbetar ni med att förbereda era studenter inför en arbetsmarknad inom arkiv?

Vi har aldrig varit i en mer utmanande situation, där vi ser att arkivprofessionen ställts inför ett enormt krav på ny kompetens att hantera nya utmaningar som exempelvis IT. Vi ser också att flera andra professioner börjar komma in och ta över arkivprofessionens uppdrag.

Det vi försöker att göra är att vi har funnit ett antal detaljer som är centrala att kunna hantera i ett yrke som arkivarie.

Vi är tydliga med att man som student inte utbildas till att bli arkivarie, men det är ju svårt att bortse från att majoriteten av studenterna vill arbeta som arkivarie. Orsaken att vi väljer att inte se oss som yrkesutbildning är huvudsakligen att vi ser att yrket varje år egentligen blir bredare och kan anpassas i nya kontexter bort från det offentliga. Vi ser exempelvis det som olika yrken om du arbetar i myndighet, på ett föreningsarkiv, på en depå, osv. Vi ser även att professionen skapar nya former av arbeten som exempelvis IT-arkivarie.

Har ni någon praktik?

Nej.

Finns det någon anledning till detta?

Orsakerna är två. 1. Högskoleförordningen som styr kvalitetsarbetet med all utbildning har starka krav på kvalitet och innehåll i utbildningen. Vi ser det som svårt att tillse att praktiken har den kvalitet som vi önskar. Det hade varit ett problem även om vi tillsett att praktik skett på färre platser och om vi inte gett utbildningen på distans. 2. Vi ser också att det är en fara att som utbildningsinstitution förmedla praktik som indirekt innebär att det då representerar vad vi ser att arkivarieyrket är för något. Vi försöker framför allt på grundnivån ha väldigt många praktiska moment som vi finner är centrala att kunna för en yrkesverksam.

Södertörns högskola

Rikard Friberg von Sydow, lektor i arkivvetenskap, programsamordnare för arkivarieprogrammen och ämnessamordnare för ämnet arkivvetenskap

Hur arbetar ni med att förbereda era studenter inför en arbetsmarknad inom arkiv?

Förutom utbildningen i sig så vanligtvis genom studiebesök och kortare och längre praktikperioder. Som det ser ut nu med coronan så är det främst de längre praktikperioderna som studenten gör enskilt som har varit aktuella.

Har ni någon praktik?

Ja. Vi ger tre kurser på C-nivå med praktik eller möjlighet till praktikmoment. Praktikperioderna är fyra veckor, fem veckor eller tio veckor beroende på vilken kurs studenterna väljer.

Uppsala universitet

Görel Tunerlöv, studievägledare vid institutionen för ABM, administration, ekonomi och personal

Hur arbetar ni med att förbereda era studenter inför en arbetsmarknad inom arkiv?

Vi har på flera av de moment som ingår i utbildningen auskultationer, studiebesök och gästföreläsningar från fältet.  Under den tredje terminen ingår ett block med praktik och vad det innebär att vara en reflekterande praktiker.

Har ni någon praktik?

Ja, en fem veckor lång praktikperiod ingår i utbildningen under den tredje terminen.

Karlstad universitet

Peter Olaussonuniversitetslektor i historia

Hur arbetar ni med att förbereda era studenter inför en arbetsmarknad inom arkiv?

Jag är kursansvarig för arkivkunskap I och II och har varit så sedan 90-talet; vi startade, tror jag 1992. Det är en halvfartskurs på A- respektive B-nivå och vi har en profilering gentemot praktiska moment – det har gynnats av att utbildningen varit fysiskt förlagd till Arkivcentrum, med möjligheter till närkontakt med miljön och yrkesverksamma arkivarier. Vi har satsat på praktik redan i A-kursen och vi ägnar en delkurs om 6 högskolepoäng till detta. Studenterna söker i första hand sin egen praktikplats, som brukar vara på statliga myndigheter, kommuner och en del företag eller föreningar – därtill på arkivinstitutioner, huvudsakligen i Karlstad men också annorstädes. Studenterna följer verksamheten men har också en särskild uppgift som de skall genomföra och sedan redovisa i en praktikrapport. Ofta har det rört sig om att ordna och förteckna (vilket de fått utbildning till genom grupparbeten i kursen), men den som redan har erfarenhet av detta kan t ex göra en gallrings- eller dossiéplan. Praktikrapporten som brukar vara på 10–20 sidor seminariebehandlar vi. Varje student har en handledare/kontaktperson på praktikstället, men därtill också en handledare inom utbildningen som kan bistå med råd kring t ex själva rapportarbetet.

På B-kursen finns en delkurs med uppsatsarbete. Detta kan göras kring allehanda ämnen. En del studenter föredrar att också till den delen ordna praktik och utifrån detta skriva sina uppsatser, som förstås också seminariebehandlas.

Utöver det ovan nämnda har vi en del studiebesök inom utbildningen, bl a till kommunala förvaltningar. Det har visat sig vara uppskattat, inte minst för den kontakt det ger gentemot yrket – att kunna se vad det kan innebära att arbeta som arkivarie.

Vi har god erfarenhet av kopplingen gentemot arbetsmarknaden genom att många av studenterna faktiskt fått arbete inom sektorn – och de som redan jobbat med arkivfrågor har i många fall fått mer på fötterna, som kunnat leda till roller med större ansvar för arkivfrågorna på sina arbetsplatser.


Tobias Myrbakk

Tobias är utbildad arkivarie och litteraturvetare och arbetar nu som arkivkonsult för ArkivIT och redaktör för Arkiv Information Teknik (AIT). När han inte är vilse i ett arkiv så ägnar han sig åt att skriva skräcklitteratur och har tidigare utgivit novellsamlingen ”Andra sidan stigen” (2017) och ljudboken ”En sång från havet” (2016).