Tidskrift

Målet med Arkiv Information Teknik är att bjuda in till en bredare diskussion med olika perspektiv och tankar kring informationshantering utifrån dagens förutsättningar.  Ambitionen är även att skapa en diskussion som breddar bilden av vad informationshantering kan vara.

Nästa nummer

Tema: Källmaterial
Utgivning: 11 september 2024

Arkiv Information Teknik Nr2/2019, Tema Metadata

Om detta nummer: Hur kommer Artificiell Intelligens att påverka vår framtid inom olika branscher, inte minst arkiv och informationshantering? Och hur kan AI användas inom sjukvården…

Arkiv Information Teknik Nr1/2018, Tema GDPR

Om detta nummer: Några artiklar i detta nummer är "GDPR i stora drag", en intervju om GDPR med informationssäkerhetsexperten Fia Ewald, "Personuppgifter och elektroniskt utlämnande" och…

Arkiv Information Teknik Nr2/2018, Tema Öppna Data

Om detta nummer: I detta nummer finner du artiklar som "Öppna data och arkivens roll", "Öppna data och Big Data – möjligheter och risker, utopi eller…

Beställ Arkiv Information Teknik

Beställ tidskrift
 • Allmänna riktlinjer för artiklar
  För att säkerställa att AIT håller en genomgående hög kvalité både på innehåll och språk har redaktionen nedan tagit fram några riktlinjer. Riktlinjerna syftar även till att få en ökad enhetlighet i formalia.
  • Skribenten ska innan skrivande av artikeln stämma av med redaktionen när den ska levereras; antal tecken, fotografier, illustrationer eller annat, ämne och infallsvinkel, detta för att säkerställa att artikeln dels passar in i tidskriftens tema men även håller den höga nivå som vi eftersträvar. Artiklar bör som regel inte vara längre än fyra sidor. Illustrationer och fotografier som sänds in av skribent ska uppfylla de krav vi ställt på dem, i annat fall kan vi välja att ej ta med dessa i artikeln. (Se nedan).
  • Efter att skribenten åtagit sig att skriva en artikel ska hen skicka in artikelns arbetstitel samt synopsis till redaktionen.
  • Artikeln sänds till redaktionen tillsammans med presentation (i samma fil som artikeln) till ansvarig redaktör. Fotografier (både till artikeln och på skribenten själv) eller illustrationer till artikeln skickas i en separat fil i samma mejl. Bilden bör vara högupplöst, gärna minst 230 ppi.
  • I de fall skribenten inte har egna fotografier ordnar redaktionen detta. Önskar en skribent ha med en annons för den egna verksamheten/webbsidan m.m. så erbjuds detta kostnadsfritt.
  • Elektroniska bilder ska vara högupplösta på minst 230 ppi i den storlek som de ska publiceras i. Om du tar egna bilder med digitalkamera ska du använda den högsta upplösningen. Fotografier som bifogas ska vara uppmärkta med källa eller fotograf och vara godkända att använda i detta sammanhang. Författaren får inkomma med egna fotografier eller bilder. Redaktionen har rätt att neka fotografier som man anser inte håller tillräckligt hög bildkvalité. Fotografier ska ha en upplösning på minst 230 ppi, gärna 300 ppi om möjligt. Illustrerade bilder och grafer ska sändas i EPS eller AI-format). Urklippta grafer och dylikt från t.ex. Powerpoint fungerar ej.
  • Citat på cirka 150 tecken inkl. blanksteg väljs ut av redaktör. Är citatet kapat i mitten ska detta anges med (…) i enlighet med svenska skrivregler.
  • En sida innehåller cirka 3000 tecken inkl. blankslag. Skribenter kommer inför skrivuppdrag att ange ungefär hur många tecken som artikeln ska innehålla (max 12 000 tecken). Behöver detta utökas ska detta stämmas av med redaktionen som har en helhetssyn över tidningens layout. Redaktionen har alltid rätten att refusera bidrag eller sända dem åter till skribenten för korrigering. Skribenten ska då även få en kort motivering till varför detta görs.
  • Redaktionen kan även komma att stryka text, exempelvis om artikeln är alltför lång. I vissa fall kan artikeln, om det är omöjligt att korta ner, istället publiceras på bloggen.
  • I det fall skribenten inte inkommer med skriftligt avslag i samband med att layoutad tidning skickas ut redaktionen tolka detta som ett tyst godkännande. Denna upplysning delges skribenterna i samband med att den färdiga pdf-tidningen skickas ut.
 • Skrivregler för artiklar
  • Generellt om språket i tidningen är att det ska hålla en hög nivå. Det är accepterat att använda fackmässiga termer men att det ska kunna förstås av vem som helst (d.v.s. du behöver inte vara aktiv i branschen för att förstå artiklarnas innehåll).
  • Tänk på att inte skriva en alltför lång ingress på artikeln, håll den till max fem rader.
  • Inled inte den löpande texten med en rubrik, d.v.s. ingen rubrik direkt efter ingressen.
  • Använd vedertagna uttryck och undvik förkortningar. Används dessa ska de nyttjas enligt principen d.v.s., t.o.m., m.m.
  • Kontrollera stavning på begrepp och säkerställ om begreppet ska stavas med stor eller liten bokstav om det används mitt i en mening. Bedömer du som skribent att begreppet är oklart kan du med fördel bifoga en begreppslista till artikeln
  • Tänk på meningsuppbyggnad samt styckesindelning. Kräver resonemanget en lång mening, tänk på att stycka av med kommatecken och annat.
  • Texter ska sändas in med typsnitt Times new roman storlek 12 med 1,5 i radavstånd.
  • Referenslista enligt Oxfordsystemet http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford Fotnoter i löpande text ej ett krav.
 • General guidelines for articles
  To ensure that AIT maintains a consistently high quality in both content and language, the editors have developed some guidelines. The guidelines also aim to increase uniformity in formalities.
  • Before writing the article, the writer should agree with the editors: delivery time for the text, number of characters, illustrations or photographs, subject and the article’s angle. This is to ensure that the article fits into the magazine’s theme and also to make sure that it maintains the high level that we strive for. Articles should, as a rule, not be longer than four pages. Illustrations and photographs submitted by the author must meet the requirements we set for them, otherwise we can choose not to include these in the article (see below).
  • After the writer has undertaken to write an article, the writer is supposed to submit the work title and synopsis to the editor.
  • The article should be sent to the editors together with a presentation of the writer in the same file as the article. Photographs (both for the article and of the author) or illustrations for the article should be sent in a separate file in the same e-mail. The image should be high-resolution, preferably at least 230 ppi.
  • In case the writer does not have his own photographs, the editors could arrange with illustrations or photos. The writer is offered an ad in the magazine for his/her business/website etc free of charge.
  • Electronic images must have a high resolution of at least 230 ppi the size in which they are to be published. If you are taking your own images with a digital camera, use the highest resolution. Photographs attached must be marked with the source or name of the photographer and have to be approved for use in this context. The author may submit their own photographs or images. The editors have the right to refuse photographs that are considered not to have a sufficiently high image quality. Photographs must have a resolution of at least 230 ppi, preferably 300 ppi if possible. Illustrated images and graphs must be sent in EPS or AI format. Cut out graphs and the like from, e.g. Powerpoint will not do.
  • Quotes of about 150 characters including spaces are selected by the editor. If the quotation is cut in the middle, this must be stated with (…).
  • One page contains about 3000 characters incl. spaces. Before starting to write the writer has to state approximately how many characters the article will contain (maximum is 12,000 characters). If this needs to be expanded, this must be agreed with the editorial staff, which has a holistic view of the magazine’s layout. The editors always have the right to refuse entries or send them back to the writer for correction. The writer must then also receive a brief motivation as to why this is done.
  • The editors may also delete parts of the text, for example if the article is too long. In some cases, if it´s impossible to shorten the article, it can be published on the blog instead.
  • After sending the finished layout, the lack of a written approval from the writer will be interpreted as an approval that the article can be printed. This information will be communicated to the writers when the pdf magazine is ready and being sent out.
 • Writing rules for articles
  • The language in the magazine should be of a high standard. It´s acceptable to use technical terms but it should be understandable to any person. (that is, you shouldn´t need to be active in the applicable business to understand the content of the articles).
  • Do not write too long introduction texts to the articles, keep it to max. five lines.
  • Do not start the article´s actual text with a heading, that is, no heading directly after the introduction text.
  • Please make use of established expressions and avoid abbreviations. If abbreviations are being used, they should be written in the following manner: i.e., e.g., etc.
  • Check the spelling of your expressions and make sure that the word in question should or should not be capitalized if it´s in the middle of a sentence. If you as writer feel that some expressions are a little vague, consider adding a list of defined terms to the article.
  • Think about the sentence construction and paragraph division. If the argument calls for a long sentence, remember to make divisions with comma characters and the like.
  • Texts should be submitted using the Times New Roman font, size 12, with 1.5 in line spacing.
  • Reference list according to the Oxford system http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser/referenser-oxford Footnotes in the actual text is not a requirement.