Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

För att säkerställa en effektiv och säker hantering av sin information har de flesta organisationer behov av ett Ledningssystem för Informationssäkerhet, LIS. Omfattningen av LIS är beroende av typ av organisation och verksamhet. Vissa organisationer har det som ett krav medan för andra även är en konkurrensstärkande faktor.

I vår lösning kommer ArkivIT att med hjälp av mallar, workshops och gedigen kunskap att stödja er att bygga upp en struktur och dokumentation som blir stommen i ert ledningssystem. Naturligtvis utgår vi från just er verksamhet och anpassar LIS utifrån det. Hela idén med tjänsten är att ni får en start, struktur och ett arbetssätt, att fortsättningsvis kunna hantera det själva.

LIS-införande som tjänst är en paketlösning där seniora konsulter utifrån en färdig modell hjälper er organisation att upprätta ledningssystemet. Ledningssystem skapas utifrån ISO 27000 och vedertagna metodstöd används utifrån ert behov. 

Vad är LIS?

Alla organisationer har ett ledningssystem, eller ett ”system” för att leda verksamheten, vanligen kallad styrsystem eller styrmodell. Detta system handlar helt enkelt om hur ledningen styr sin verksamhet. Detta ledningssystem kan vara mer eller mindre strukturerat och mer eller mindre konkret.
Informationssäkerhet

Ett ledningssystem för informationssäkerhet (ofta förkortat LIS) är därmed den del av ledningssystemet som styr verksamhetens informationssäkerhet. För att informationssäkerhetsarbetet ska lyckas och vara framgångsrikt är det viktigt att informationssäkerheten integreras med de olika styrformerna, som planering och uppföljning.

Ledningssystemet bygger därmed på organisationens planerings- och uppföljningscykler. Dessa cykler innebär till exempel att ledningen löpande informerar sig om informationssäkerhetsarbetet, gör regelbundna verksamhetsplaneringar och -kontroller samt ser över styrdokumenten med jämna mellanrum. 

ISO

ISO-standarder för ledningssystem för informationssäkerhet

Hur informationssäkerhetsarbetet kan bedrivas på ett systematiskt sätt finns beskrivet i standarderna för ledningssystem för informationssäkerhet. ArkivITs metoder bygger på dessa standarder och utgör ett stöd i hur man omsätter standarderna i praktiken. Metoden bygger i första hand på ISO standarderna 27000, 27001 och 27002 men även på anvisningar kring ”best practise”.

Standarderna är strukturerade i tre nivåer: krav, riktlinjer och stöd. Dessa olika nivåer visar vad (vilka krav som ska uppfyllas) en organisation bör göra när det gäller informationssäkerhet samt hur (riktlinjer och stöd) man kan arbeta.

Den som använder en LIS-standard får hjälp i sitt interna arbete men ansluter sig också till ett vedertaget sätt att arbeta med informationssäkerhet och anammar en gemensam terminologi. På så sätt blir det lättare att kommunicera och samarbeta om gemensamma informationssäkerhetsfrågor med kollegor i andra organisationer, både nationellt och internationellt.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området