Forskning och utveckling

Vi bedriver kunskapsspridning internt genom workshops och internutbildning rörande nya forskningsrön inom branschen. Knutet till FoU-verksamheten återfinns externa utbildningar vars syfte är att sprida kunskap, öka kompetens inom sektorn generellt samt informera om och guida om nya trender.

Om vår FoU-enhet

FoU-enheten utvecklar företagets modeller och metoder, dessa används internt på ArkivIT för att fördjupa medarbetarnas kompetens och ska resultera i arbetsinsatser av högre kvalitet hos kund.

Utveckling

FoU-enhetens syfte

FoU-enheten verkar inom ramar för innovativ teknikutveckling för att ta fram attraktiva tjänster vars syfte är att förbättra och effektivisera våra kunders verksamhet. Resultatet publiceras ibland i formen av ”White Book” (vitbok) eller i kortare artiklar eller inlägg som ni kan läsa om på den här sidan.

Att förvalta och utveckla kunskap innebär ett ständigt sökande efter nya möjligheter. ArkivIT gör detta genom att tillvarata medarbetarnas kompetens och erfarenheter från genomförda uppdrag samt genom fallstudier hos kunder. Från vår samlade kunskap och erfarenheter föds texter som sedan blir publikationer i vetenskapliga journaler, konferensbidrag och publikationer i branschens tidskrifter.

FoU-enhetens verksamhetsidé är att alla medarbetare bidrar till företagets och kundernas verksamhetsutveckling och förnyelse med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Läs artiklar från vår FoU-enhet

ArkivIT deltar i nationella och internationella forskningsprojekt inom bland annat IT-förvaltning, informationshantering, informationssäkerhet, elektronisk arkivering och digitalt bevarande.

Nedan delar vi med oss av artiklar från vår FoU-enhet.

GDPR

GDPR i stora drag

Förordningen som börjar gälla den 25:e maj 2018 kommer att få en global påverkan eftersom den omfattar alla organisationer som hanterar EU-medborgares personuppgifter, oavsett var i världen dessa har sina säten. Dessa måste ”implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder” för att leva upp till GDPR innan den 25:e maj 2018, då förordningen börjar gälla – annars kan det bli vite på upp till 20M € eller 4% av organisationens årliga budget.

Läs artikeln ”GDPR i stora drag” från tidskriften Arkiv Information Teknik här.

Läs mer »
ArkivIT

ArkivIT på Archiving 2017

ArkivIT har fått sin första artikel publicerade Archiving 2017-konferensen som gick av stapeln i Riga, Lettland i maj 2017.

Under konferensen presenterades artikeln: ”A bottom-up approach to carry out pre-studies for the implementation of electronic archives – a case study from a Swedish organisation”.

Läs mer »