Stöd för förbättrad informationssäkerhet

Våra konsulter kan i samband med arbetet kring dataskyddsförordningen hjälpa er med att nivån på informationssäkerheten hamnar rätt.

Varför?

En god informationssäkerhet är oftast den främsta garanten för att konsekvensen av en eventuell incident ska bli hanterbar. Omvänt är en bristande informationssäkerhet ett av de största hoten för en organisation. Vi kan hjälpa er att granska och analysera nivån för ert befintliga informationssäkerhetsarbete. Vid behov tar vi fram handlingsplaner för hur ni ska förbättra och förvalta arbetet framåt, vi kan självklart finnas med som stöd även då.

Nedan finns några exempel på områden som är bra att säkerställa för att ha en god informationssäkerhet.

1. Ett ledningssystem som är byggt på standarder
Ert ledningssystem för informationssäkerhet bör vara utformat i enlighet med etablerade standarder. Systemet ska utgå från analyser av er verksamhet och ska beakta alla relevanta krav för er informationssäkerhet. Det ska även finna riskbedömningar, informationsklassningar och GAP-analyser enligt bästa praxis.

 2. Utifrån de analyser som gjorts ska styrdokument och handlingsplaner tas fram
Utifrån det behov som framkommer i tidigare analyser samt önskemål om hur organisationens ledningssystem ska bedrivas ska det finnas utformade strategiska informationssäkerhetsmål som anger riktning för arbetet framåt.

3. Riktlinjer och instruktioner för att hantera information på ett säkert sätt
För att underlätta ett informationssäkert arbete i organisationen bör det finnas dokumenterade riktlinjer och instruktioner som är anpassade och kommunicerade till mottagaren. Även utbildningsinsatser inom informationssäkerhet är ett viktigt område att säkerställa.

4. Periodisk och kontinuerlig kontroll
Informationssäkerhetsarbetet ska regelbundet följas upp för att säkerställa att det fungerar enligt önskemål. Dels ska ledningssystemet i stort följas upp på en övergripande nivå, men även mindre insatser ska följas upp för att säkerställa  att de har avsedd verkan, t.ex. implementerade säkerhetsåtgärder.

Skräddarsydda kurser

Skräddarsydd för den enskilda organisationens önskemål, efter verksamhetens behov.

Exempel på kurser vi kan erbjuda: Utbildning i offentlighet och sekretess, informationssäkerhet samt hantering av allmänna handlingar, relevanta lagar och bestämmelser, registratur och e-arkiv, praktisk arkivkunskap, diarieföring och dess principer från grunden, diariet och GDPR eller utbildning i ett specifikt ärendehanteringssystem.

Vi kan hjälpa till med att ta fram utbildningstillfällen från det allmänna till det specifika, allt utifrån verksamhetens behov och krav.

Utbildning

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området