Dataskyddsombud som tjänst

– Till en fast månadskostnad!

Använd förordningen till verksamhetsnytta. Vi hjälper er att, förutom följa förordningen, skapa en positiv verksamhetsutveckling. Tydlig struktur ger bättre ordning vilket leder till ökad kvalitet.

Tjänsten anpassas efter kundens verksamhet, oavsett organisationens storlek. Vi erbjuder även handledning och stöd till befintligt dataskyddsombud.

Vad vi erbjuder

Dataskyddsombud, till en fast månadskostnad

Genom att anlita oss får ni tillgång till ett team av DSO-konsulter som kan se till att ni möter de krav som dataskyddsförordningen ställer idag samt säkerställer att samtliga krav efterlevs fortsatt.

Våra konsulter är experter på informationshantering och har mångårig och omfattande erfarenhet av arbete med personuppgiftslagen, offentlighets- och sekretesslagstiftningen och informationssäkerhetsarbete. Därför har vi kompentensen att ge er det stöd och vägledning rörande Dataskyddsförordningen som ni behöver.

Att tillsätta Dataskyddsombud externt från ArkivIT ger er den kompetens som krävs vilket därmed ger er en snabb uppstart av arbetet kring dataskyddsförordningen och därmed kostnadseffektivitet.

Verktygsstöd

I tjänsten finns möjlighet till verktyget ArkivIT-ESM, som är ett kraftfullt verktyg för att identifiera, säkerställa och följa upp åtgärder samt dokumentation som behövs för att uppnå god efterlevnad av dataskyddsförordningen.  

Verktyget ger en god transparens över hur arbetet fortskrider och även bra rapporteringsmöjligheter om så önskas. Verktyget kan användas i alla organisationer och verksamheter. Verktyget gör det tydligt för kund och konsult att se vilka delar som är klara och vad som ska arbetas med framåt.  

Vi använder även ett kontrollprogram för att se att samtliga relevanta artiklar har belysts. Detta kontrollprogram kan även användas initialt för att ta fram aktuell status inom verksamheten.

GDPR

Handledning av intern DSO

I de fall där det redan finns ett tillsatt Dataskyddsombud internt i organisationen kan vi erbjuda handledning och utbildning samt även assistans av de delar av rollen som er befintliga DSO inte kan hantera, till exempel periodiska kontroller och revisioner.

GDPR

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att tillämpas som lag i Sverige och samtliga EU-länder. Ett nytt krav är att alla myndigheter och folkvalda församlingar, det vill säga offentliga organ, måste ha ett dataskyddsombud.

Låt oss prata om era behov!

Kontakta oss så ska vi berätta mer om hur vi kan stå till tjänst för er organisation.

Varför behövs ett Dataskyddsombud?

Det är obligatoriskt att utnämna ett dataskyddsombud i specifika fall; nämligen behandling som genomförs av en myndighet eller ett offentligt organ (oavsett vilka uppgifter de behandlar) och för andra organisationer som har som sin kärnverksamhet att systematiskt och i stor omfattning övervaka enskilda personer eller behandla särskilda kategorier av personuppgifter i stor omfattning.

Exempel på organisationer som omfattas av kravet, är bland annat säkerhets- eller larmföretag, försäkringsbolag, företag som tillhandahåller kollektivtrafik, företag som arbetar med beteendestyrd marknadsföring, sjukhus samt fackföreningar. 

Det finns inget som hindrar att organisationer som inte omfattas av kravet att ändå utse ett dataskyddsombud, tvärtom kan det vara att rekommendera eftersom dataskyddsombudet är ett värdefullt stöd i dataskyddsfrågor och behandlingen av personuppgifter. 

Dataskyddsombudet ska följa dataskyddsförordningen och har en oberoende ställning, det vill säga får inte styras av organisationen. På grund av detta är det inte förenligt att till exempel utnämna organisationens informationssäkerhetschef eller dataskyddschef till dataskyddsombud.

Vad gör ett Dataskyddsombud?

Dataskyddsombudets primära roll är att informera och ge råd till organisationen samt övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.   

Dataskyddsombudet är kontaktyta såväl internt som externt, dvs. för organisationens medarbetare och allmänheten när det gäller frågor om hantering av personuppgifter. Dataskyddsombudet är också kontaktperson för tillsynsmyndigheten.

Ett Dataskyddsombud ger trygghet

Även om er organisation inte har krav på att utnämna ett dataskyddsombud, är det en säkerhet och en trygghet få stöd och hjälp i de frågor och processer som uppkommer i er hantering av personuppgifter.  

Att ha ett dataskyddsombud ger även trygghet för organisationens kunder och användare, vilket är en viktig faktor i det digitala informationssamhälle vi lever i. Förtroende ger lönsamhet och konkurrenskraft på marknaden.

Vår expertis och värderingar

Våra tre ledord är kompetens, resultat och ödmjukhet. Dessa värderingar kommer väl till pass i arbetet kring den nya dataskyddsförordningen.

Kompetens

Hos våra konsulter finns en gedigen kompetens inom IT, informationssäkerhet och verksamhetsutveckling. Därtill är omvärldsbevakning på området ett av våra stora intressen. Vi har även ett nära samarbete med jurister.

Ödmjukhet

Våra konsulter lyssnar förstående på era funderingar, för en dialog kring era behov och förankrar det förändringsarbete som ligger framför er.

Resultat

Vi kommer att ge er de lösningar ni söker och det resultat som krävs i och med den nya dataskyddsförordningen.

Vi kan även erbjuda löpande stöd med rådgivning och utbildning för det ständiga fortsatta arbete som GDPR innebär.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på området