Region Uppsala – Ramavtal: Exporttjänster R7e-arkiv

Ramavtalets syfte är att tillåta avrop av tjänster under avtalstiden avseende uttag av information i digitala system, mappning av informationen enligt R7e-arkivs inleveransspecifikationer samt att i förekommande fall framställa systemdokumentation och projektledning av de leveransprojekt som genomförs.

Om ramavtalet

Samverkan mellan de anslutna landstingen och detta ramavtal går ut på att gemensamt förvalta och drifta ett e-arkiv som vidareutvecklats utifrån den lösning som Stockholms läns landsting redan tidigare etablerat.

Om R7e-arkiv

R7e-arkiv är ett samarbete som startade 2008 mellan 7 landsting i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion (Uppsala, Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Örebro, Värmland och Sörmland). Efter hand har fyra ytterligare parter anslutit sig, Region Jönköpings län, landstinget i Västernorrland, Region Östergötland samt Västra Götalandsregionen.

De landsting och regioner som ingår i R7e-arkiv bedriver hälso- och sjukvård samt annan verksamhet som tillskrivs det landstingskommunala området.

Det gemensamt förvaltade e-arkivet

Systemet erbjuder arkiveringsmöjlighet av informationstyperna journal, ekonomi, diarium samt personal. Förvaltningen drivs med personal som rekryterats från några av de ingående landstingen/regionerna.

För inleverans av information svarar respektive landsting/region enligt de specifikationer som fastslagits för respektive informationstyp. Informationen valideras och verifieras i R7e-arkiv för att slutligen driftsättas och ge möjlighet till återsökning. Systemet hanterar både mellan- och slutarkivering inom ramen för samma informationsmodell.

Daneil Junhag

Läs mer om ramavtalet E-arkiv 2016

Ni är alltid välkomna att kontakta avtalsansvarig Daniel Junhag för vidare frågor kring ramavtalet eller ArkivIT:s tjänster.

E-post: daniel.junhag@arkivit.se
Telefon: 0760-51 90 96
Växel: 08-410 008 01

Läs mer om R7e-arkiv

Landstingens digitala information är en värdefull resurs idag och i framtiden. Det finns krav i lagstiftningen på att stora delar av denna information ska bevaras och lösningen R7e-arkiv gör detta möjligt.

Relaterade tjänster

Läs våra senaste inlägg på om e-arkiv