Svenska ESF-rådet – projekt för införande av ny Arkivredovisning

Svenska ESF-rådet

Under projektets gång utfördes en processkartläggning av myndighetens verksamhet, där nyckelpersoner inom olika verksamhetsområden intervjuades, som resulterade i en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar. De första månaderna genomfördes en förstudie av organisationen och en projektplan togs fram som fastställdes av GD i april 2013. En processkartläggning gjordes av organisationen.

Parallellt med arkivredovisningsprojektet, påbörjades ett projekt för införande av nytt systemstöd för ärendehantering, diarieföring och arkivering i e-arkiv via ärendehanteringssystemet Public 360.

Målet med den nya arkivredovisningen är att Svenska ESF-rådets ärendehantering och arkivering ska följa arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter. Arkivredovisningen ska också medverka till att konsolidera och förenkla ärendehanteringen på myndigheten .

Resultat

Klassificeringsstruktur med grafiska processbeskrivningar inkluderande vanligt förekommande handlingstyper, samt en beskrivning av handlingsslag och förvaringsenheter som är nu framtagna i arkivredovisningen och klassificeringsstrukturen är införd i diarieföringssystemet.

I projektet för införande av ärendehanteringssystemet och e-arkivet samverkade ESF-rådets arkivarie med ArkivITs konsult Ebba Södersten, införandeprojektets konsulter och Public 360s leverantörer för att anpassa systemet till organisationens behov och förutsättningar samt till arkivredovisningens regler.

Fler kundcase

Cookie notice
ArkivIT.se använder sig av cookies. Om du inte vill att vi använder cookies vid ditt besök kan du när som helst ändra inställningar för cookies i din webbläsare.